odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe.

Jakie świadczenia za szkody osobowe?

Autor: Agnieszka Książek 24 January 2019

Nie wszyscy poszkodowani w wypadku mają świadomość, że z OC sprawcy mogą otrzymać sporo wyższe świadczenie, niż ze swojego NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Co więcej, większość z nas kojarzy OC jedynie z odszkodowaniem za szkodę majątkową, czyli za zniszczone auto.

Tymczasem można także uzyskać świadczenia za szkody osobowe - uszkodzenie ciała, uraz psychiczny, rozstrój zdrowia. Jak się starać o odszkodowanie po wypadku?

Jak otrzymać odszkodowania powypadkowe za szkody osobowe z oc sprawcy?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania jest wskazanie winnego. Jeśli doszło do kolizji wystarczy spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w którym sprawca przyznaje się do winy. W sytuacji wypadku (gdy są ranni) konieczne jest wezwanie policji. Notatka sporządzona przez funkcjonariuszy jest wówczas wymagana do załączenia do wniosku o odszkodowanie powypadkowe.

Następnie po ukończeniu leczenia i rehabilitacji należy dokonać zgłoszenia szkody osobowej. Do wniosku o wypłatę świadczenia dołącz m.in. dokumentację medyczną oraz zgromadzone w trakcie leczenia rachunki czy paragony.

Później ma miejsce ustalenie rozmiaru szkody. Warto wiedzieć, że OC zapewnia pokrycie kosztów dot. szkody osobowej do 5 mln euro (suma gwarancyjna). Ważne jest aby, jak najdokładniej zaprezentować wszystkie poniesione straty.

Ostatnim krokiem jest wypłata odszkodowania lub złożenie reklamacji. Jeśli uważasz, że zaproponowana dla Ciebie przez ubezpieczyciela rekompensata jest nieadekwatna do utraconych w wyniku wypadku czy kolizji korzyści możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę osobową z OC sprawcy?

Szkodę na osobie należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie sprawca miał wykupione OC. Jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał OC sprawę należy skierować do UFG.

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek - świadczenie za szkody osobowe z ubezpieczenia OC - należy złożyć wniosek oraz dołączyć odpowiednie dokumenty. O wypłatę można jednak wnioskować dopiero po zakończeniu procesu leczenia. W piśme wysyłanym do ubezpieczyciela należy zawrzeć takie informacje jak np. miejsce i okoliczności zdarzenia, rozmiar obrażeń czy rodzaje dolegliwości powypadkowych. W trakcie trwania leczenia należy gromadzić dokumentację medyczną oraz wszelkie potwierdzenia kosztów, jakie zostały poniesione z tytułu wypadku, czyli np. paragony za zakupione leki.

Należy pamiętać, że na zgłoszenie szkody z OC poszkodowany ma 3 lata od dnia, w którym dowiedział się o szkodzie albo osobie odpowiedzialnej za jej naprawienie. Wyjątkiem jest tu szkoda będąca wynikiem występku lub zbrodni. W takiej sytuacji roszczenie za wypadek komunikacyjny przedawnia się po 20 latach.

odszkodowanie-za-szkody-osobowe

Szkody osobowe - o co można się ubiegać z OC sprawcy?

  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Można otrzymać nie tylko zwrot kosztów lekarstw, zabiegów czy rehabilitacji, ale i także np. kosztów dojazdów do medycznych placówek, pobytu w szpitalu czy konsultacji u specjalistów. W trakcie leczenia należy gromadzić wszelkie rachunki/paragony, które są w jakikolwiek sposób związane z wypadkiem.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 roku (sygnatura akt III CZP 63/15) poszkodowanemu powinny zostać zwrócone uzasadnione koszty leczenia i rehabilitacji, które Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje. Związku z tym, poszkodowany może otrzymać zwrot poniesionych kosztów za np. zabieg w prywatnej klinice, jeśli w placówce publicznej musiałby długo oczekiwać na swoją kolej. Ponadto w przypadku konieczności korzystania z pomocy osoby trzeciej (przy poruszaniu się itp.) poszkodowany może się ubiegać o zwrot takich kosztów. Co istotne, o to świadczenie można się starać nawet wtedy, kiedy osobą pomagającą był ktoś z bliskiej rodziny.

  • Zwrot utraconych zarobków

O zwrot zarobków utraconych w konsekwencji wypadku oraz konieczności leczenia można się ubiegać w przypadku krótszych okresach niezdolności do pracy. Poszkodowany musi wykazać, że jego dochód został zmniejszony, a także udokumentować swoją niezdolność do pracy będącą skutkiem wypadku. Należy podkreślić, że takie odszkodowania powypadkowe mają charakter wyrównawczy, a na ich wysokość wpływa nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale i m.in. wiek poszkodowanego.

  • Zadośćuczynienie

Poszkodowany w wypadku może wnioskować także o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz cierpienie psychiczne i fizyczne. To jednorazowe świadczenie pieniężne ma na celu pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanego w postaci obrażeń ciała, bólu oraz innych skutków negatywnych mających związek z wypadkiem. Wysokość zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od czasu i przebiegu leczenia.

  • Renta na zwiększone potrzeby i renta uzupełniająca

To specyficzny rodzaj odszkodowania powypadkowego. Renta jest przyznawana w przypadku długotrwałego leczenia, rehabilitacji czy opieki. Można także uzyskać rentę uzupełniającą - wyrównującą różnicę w dochodach poszkodowanego: przed i po wypadku.

  • Świadczenie jednorazowe

W przypadku inwalidztwa poszkodowany może także ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne określane jako świadczenie jednorazowe, które da mu możliwość przekwalifikowania się lub założenia własnej działalności gospodarczej.

Szkody osobowe ze skutkiem śmiertelnym

W przypadku śmierci poszkodowanego członkowie jego najbliższej rodziny mogą się ubiegać o odszkodowanie za śmierć, a właściwie za pogorszenie sytuacji finansowej, zadośćuczynienie za ból i cierpienie, zwrot wydatków na pochówek czy rentę alimentacyjną.

PorownajSzkode.pl - Agnieszka Książek - redaktor

Agnieszka Książek

Redaktor naczelna

Średnia ocena: 5.00