Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Darowizny

Ta forma wsparcia nie była dotąd dostępna dla publicznych placówek edukacyjnych.

Każdy uprawniony do przekazania darowizny może ją przekazać na cele edukacyjne, ale pod warunkiem, że obdarowywany nie jest jednostką budżetową – a takimi jest większość  szkół i przedszkoli.
Darczyńcami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.
Darowiznę można przekazać organizacji realizującej cele pożytku publicznego. Dlatego wszystkim naszym Partnerom umożliwiamy uzyskanie darowizn za naszym pośrednictwem.
Szkoła, przedszkole, grupa nieformalna z chwilą pozyskania darczyńcy (którym może być zakład pracy, osoba prawna lub osoba fizyczna) wskazuje nasze Stowarzyszenie jako odbiorcę darowizny. My, zgodnie ze statutem, przekazujemy środki na realizację konkretnych działań wskazanych przez darczyńcę.

Oczywiście jest to darowizna celowa, dlatego może ją odpisać od podatku. 100% kwoty przekazanej darowizną Stowarzyszenie przekazuje na realizację zadania zgodnie z zawartą między Stowarzyszeniem a Partnerem umową.


Podstawa prawna (wypis) z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust 1 pkt 9.


Osoba fizyczna

Darowizn przekazanych na cele:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy 


- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;

 

Osoba prawna

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1)

1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele


- łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.W ten sposób niektóre szkoły, przedszkola etc. uzyskują bardzo znaczące środki. W ciągu kilku lat zrealizowaliśmy kilkanaście takich umów na kwotę ponad 790 000 zł.

Warto pomyśleć, kto w naszym otoczeniu mógłby nas w ten sposób wesprzeć, a jednocześnie odliczyć to sobie od podatku. To przecież coraz modniejsza forma działań marketingowych przedsiębiorstw nazywana obecnie Społecznie Odpowiedzialnym Biznesem.


Wykaz darowizn otrzymanych przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
od osób prawnych w roku 2008 (art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15.02.1992r. o pdop.)
A. Darowizny otrzymane
L.p. Pełna nazwa darczyńcy, NIP Kwota darowizny Cel przeznaczenia darowizny
1 Spółka PBG S.A. w Wysogotowie
ul. Skórzewska 35
62-081 Przeźmierowo
777-219-47-46
60,918.00 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne; wypoczynek dzieci i młodzieży dla Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Kruszyn 32b, 87-853 Kruszyn
  Ogólna kwota otrzymanych darowizn 60,918.00 zł  


Wykaz darowizn otrzymanych przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
od osób prawnych w roku 2009 (art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15.02.1992r. o pdop.)
A. Darowizny otrzymane
L.p. Pełna nazwa darczyńcy, NIP Kwota darowizny Cel przeznaczenia darowizny
1 Spółka PBG S.A. w Wysogotowie
ul. Skórzewska 35
62-081 Przeźmierowo
777-219-47-46
116,252.00 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne; wypoczynek dzieci i młodzieży dla Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Kruszynie, ul. Szkolna 15, 87-853 Kruszyn
  Ogólna kwota otrzymanych darowizn 116,252.00 zł  


Wykaz darowizn otrzymanych przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
od osób prawnych w roku 2010 (art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15.02.1992r. o pdop.)
A. Darowizny otrzymane
L.p. Pełna nazwa darczyńcy, NIP Kwota darowizny Cel przeznaczenia darowizny
1 Spółka PBG S.A. w Wysogotowie
ul. Skórzewska 35
62-081 Przeźmierowo
777-219-47-46
153,800.00 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne; wypoczynek dzieci i młodzieży dla Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Kruszynie, ul. Szkolna 15, 87-853 Kruszyn
  Ogólna kwota otrzymanych darowizn 153,800.00 zł  


Wykaz darowizn otrzymanych przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
od osób prawnych w roku 2011 (art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15.02.1992r. o pdop.)
A. Darowizny otrzymane
L.p. Pełna nazwa darczyńcy, NIP Kwota darowizny Cel przeznaczenia darowizny
1 Fundacja PBG w Wysogotowie
ul. Skórzewska 35
62-081 Przeźmierowo
777-318-94-57
158,511.19 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne; wypoczynek dzieci i młodzieży dla Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Kruszynie, ul. Szkolna 15, 87-853 Kruszyn
2 INNOVA S.A. Izabelin
ul. Estrady 6
Klaudyn 05-080 Izabelin
526-254-00-65
30,000.00 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne dla Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Satrych Babicach, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
3 IN TIME Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 2/1
87-800 Włocławek
888-278-30-88
15,000.00 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne dla Klub Sportowy AQUA, ul. Kujawska 28, 87-800 Włocławek
4 Fundacja PBG w Wysogotowie
ul. Skórzewska 35
62-081 Przeźmierowo
777-318-94-57
15,622.95 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne dla Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. 1 Maja 18, 26-220 Stąporków
  Ogólna kwota otrzymanych darowizn 219,134.14 zł  


Wykaz darowizn otrzymanych przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła"
od osób prawnych w roku 2012 (art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 15.02.1992r. o pdop.)
A. Darowizny otrzymane
L.p. Pełna nazwa darczyńcy, NIP Kwota darowizny Cel przeznaczenia darowizny
1 Fundacja PBG w Wysogotowie
ul. Skórzewska 35
62-081 Przeźmierowo
777-318-94-57
25,280.00 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne; wypoczynek dzieci i młodzieży dla Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Kruszynie, ul. Szkolna 15, 87-853 Kruszyn
2 INNOVA S.A. Izabelin
ul. Estrady 6
Klaudyn 05-080 Izabelin
526-254-00-65
15,000.00 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne dla Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Satrych Babicach, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice
3 Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
200,000.00 zł Darowizna przeznaczona na cele edukacyjne dla Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa
  Ogólna kwota otrzymanych darowizn 240,280.00 zł  


copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic