Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Kwalifikacje nauczycieli - łódzkie

PROJEKT „PRZYSTOSOWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI DO NOWYCH POTRZEB RYNKU EDUKACYJNEGO - ŁÓDZKIE”

 

Kwota dofinansowania: 1 222 040,96 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.04.00-10-013/09-00
Nazwa programu : PO Kapitał Ludzki
Numer i nazwa priorytetu: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa działania: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Okres realizacji projektu: 01.09.2009r do 30.06.2011r w województwie łódzkim.


Cel ogólny:
Przystosowanie kwalifikacji kadr systemu oświaty do zmieniającego się otoczenia do 2011r.


Cele szczegółowe:
1. Przygotowanie 20 nauczycieli do zawodu trenera-animatora lokalnej społeczności do 2011r.
Nauczyciel po zakończeniu niniejszego projektu będzie nie tylko trenerem (przygotowanym merytorycznie do prowadzenia kształcenia ustawicznego) ale również osobą potrafiącą aktywizować społeczność lokalną i posiadającą wiedzę w tym zakresie.
2. Podniesienie kwalifikacji 900 nauczycieli i pracowników systemu oświaty z terenu woj. łódzkiego w zakresie wykorzystania technologii ICT i metodologii projektowej w szkole do 2011r .
a) Zwiększenie zastosowania metody projektowej, w tym diagnozy potrzeb lokalnych.
b) Podniesienie poziomu wiedzy i zastosowania technologii IT w edukacji.
c) Zapewnienie wsparcia nauczycielom i pracownikom wydziałów oświaty w ich działaniach na rzecz lokalnej społeczności (dostęp do narzędzi IT i e-learningów).


Beneficjentami projektu byli:
- nauczyciele (nauczyciel – trener) z województwa łódzkiego 20 osób.
- nauczyciele i urzędnicy zajmujący się oświatą z województwa łódzkiego 900 osób.


1)Wśród grupy 20 beneficjentów (nauczyciel – trener) zostały przeprowadzone szkolenia tematyczne i trenerskie.
Każde szkolenie tematyczne zostało odpowiednio poparte szkoleniem e-learningowym, stanowiącym doskonałe podsumowanie i uzupełnienie nabytej wiedzy. Następnie 20 nauczycieli – trenerów miało za zadanie przeszkolić kolejnych uczestników projektu.


W sumie zostało przeszkolonych 900 osób. Tematyką przeprowadzanych szkoleń to:
a) „Metodologia projektowa”
b) „Społeczeństwo Obywatelskie”
c) „Metodologia pracy z wykorzystaniem e-learningów”
Tematyka szkolenia została pozostawiona do wyboru nauczyciela – trenera.


Grupa 900 uczestników również została objęta szkoleniami e-learningowymi z zakresu metodologii projektowej, społeczeństwa obywatelskiego, metodologii pracy z wykorzystaniem e-learningów oraz kursem o wystąpieniach publicznych.

copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic