Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Kwalifikacje nauczycieli - małopolska

PROJEKT „PRZYSTOSOWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI DO NOWYCH POTRZEB RYNKU EDUKACYJNEGO - MAŁOPOLSKA”


Kwota dofinansowania: 999 244,06 zł
Nr umowy: UDA-POKL.09.04.00-12-025/08-00
Nazwa programu: PO Kapitał Ludzki
Numer i nazwa priorytetu: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa działania: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Okres realizacji projektu: 02.06.2008r.- 31.05.2010 w województwie małopolskim.


Cel ogólny:
Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego oraz upowszechnienie wśród pracowników kadr systemu oświaty metodologii projektowej i zastosowania technologii IT w edukacji.


Cele szczegółowe:
Umożliwienie nauczycielom zdobycia nowego zawodu - trenera, po czym wykorzystanie ich potencjału jako animatorów lokalnej społeczności. Nauczyciel po zakończeniu niniejszego projektu będzie nie tylko trenerem (przygotowanym merytorycznie do prowadzenia kształcenia ustawicznego) ale również osobą potrafiącą aktywizować społeczność lokalną i posiadającą wiedzę w tym zakresie.
Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i pracowników wydziałów oświaty w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi zwiększających jakość edukacji i monitoringu procesu nauczania dzieci i osób dorosłych na terenie województwa małopolskiego.


Beneficjentami projektu byli:
- nauczyciele z województwa małopolskiego
- nauczyciele i urzędnicy zajmujący się oświatą z województwa małopolskiego.


copyright © 2010-2018 Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła"
Portalem zarządza EDU Logistic